بلاگی در مورد دیجیتال،بینایی و یادگیری ماشین

اکانت های من:
www.github.com/salehjg
www.iranled.com/forum

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

نکات مربوط به کامپایل caffe و anaconda2

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۳۲ ق.ظ

در این پست نکات ریزی که کلی وقت تلف میکنه رو درج کردم.* پکیج protobuf باید دارای نسحه های یکسانی در سیستم عامل و آناکوندا باشند. در حال حاضر ورژن ۳.۲ برای آناکوندا موجود میباشد در حالی که ورژن ۳.۳ ریلیز شده(و میتوانید از سورس نصب کنید)*اگر هنگام make runtest مشکل تداخل HDF5 داشتید کافیه لایبرری libHDF5 ای که داخل anaconda2 هست رو با دسترسی روت به /usr/ کپی کنید(هر فولدر به فولدر همنام) دقت کنید که محتوای lib رو در فولدر /usr/lib64 کپی کنید!

بعد در فولدر /usr/lib64 دستور sudo ldconfig رو بزنید. یادتون نره caffe رو make clean کنید و مراحل کامپایل رو از اول تکرار کنید تا از لایبرری جدید استفاده بشه.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ خرداد ۹۶ ، ۰۱:۳۲
صالح جمالی

Installing Caffe with Aanaconda on CentOS7

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶ ب.ظ

Prerequisites

NVidia Driver, Cuda Toolkit 7.5, cuDNN v5 or v5.1, Anaconda2-4.0.0 64bit or Anaconda2-4.2.0 64bit and OpenCV 3.1 (using conda installation) should be installed and configed following previous documents.

Install General Dependencies

# yum install protobuf-devel leveldb-devel snappy-devel opencv-devel boost-devel hdf5-devel
# yum install gflags-devel glog-devel lmdb-devel
# yum install openblas-devel

Download Caffe

Go to this page https://github.com/BVLC/caffe. Download the latest version.

Tested Version: 2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347 (20160928) . This version is a refined version based on release candidate 3. Link: https://github.com/BVLC/caffe/archive/2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347.zip

Download the file to /opt/ml-items, unzip it.

# wget https://github.com/BVLC/caffe/archive/2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347.zip
# unzip 2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347.zip
# mv caffe-2c34393fc5aec9899d92c64be41598a3184d3347 caffe-2c34393 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۶
صالح جمالی

Linux :: Shared aliases in /etc/profile.d not applied to root user, why?


I suspect that you execute the su command without dash (-), and if so, it will invoke an interactive non-login shell. Combine with you have only following in /root/.bashrc:

# Test for an interactive shell.  There is no need to set anything
# past this point for scp and rcp, and it's important to refrain from
# outputting anything in those cases.
if [[ $- != *i* ]] ; then
    # Shell is non-interactive.  Be done now!
    return
fi

(not source /etc/bashrc)

whereas if you directly login or use su -, it will invoke a login shell, /etc/profile is read and sharedAliases.sh will be execute.

To see which file is read with different shells, adding logs to all these files by executing the following commands as root:

echo "echo 'running /etc/bashrc'" >> /etc/bashrc
echo "echo 'running /etc/profile'" >> /etc/profile
echo "echo 'running /root/.bashrc'" >> ~/.bashrc

Create an test alias:

# echo "alias list='ls'" > /etc/profile.d/test.sh

Now, login as normal user and use su, you will see something like this:

$ su
Password: 
running /root/.bashrc
bash-3.2# list
bash: list: command not found

and with su -:

$ su -
Password: 
running /etc/profile
running /root/.bashrc
# list
total 226540
-rw-rw-r-- 1 root root     60148987 Apr  1  2011 3241948.flv


https://serverfault.com/questions/321763/linux-shared-aliases-in-etc-profile-d-not-applied-to-root-user-why
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۵۲
صالح جمالی

بعضی وقتی موقع کامپایل پروژه پیش میاد که کتابخونه فلان پیدا نشد

error while loading shared libraries: libopencv_core.so.3.2: cannot open shared object file: No such file or directory


برای بررسی دقیق تر مشکل بهتره برید به مسیر  فایل اجرایی و با دستور ldd مشخصات دقیق تری رو از کتابخونه ها استخراج کنید:

linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffe555e9000)

libcaffe.so.1.0.0 => /home/saleh/01_Repositories/caffe_/caffe/.build_release/tools/./../lib/libcaffe.so.1.0.0 (0x00007f9efe932000)

libcudart.so.8.0 => /usr/local/cuda-8.0/lib64/libcudart.so.8.0 (0x00007f9efe697000)

libcublas.so.8.0 => /usr/local/cuda-8.0/lib64/libcublas.so.8.0 (0x00007f9efbbff000)

libcurand.so.8.0 => /usr/local/cuda-8.0/lib64/libcurand.so.8.0 (0x00007f9ef7c89000)

libglog.so.0 => /lib64/libglog.so.0 (0x00007f9ef7a58000)

libgflags.so.2.1 => /lib64/libgflags.so.2.1 (0x00007f9ef7837000)

libprotobuf.so.8 => /lib64/libprotobuf.so.8 (0x00007f9ef7525000)

libboost_system.so.1.53.0 => /lib64/libboost_system.so.1.53.0 (0x00007f9ef7320000)

libboost_filesystem.so.1.53.0 => /lib64/libboost_filesystem.so.1.53.0 (0x00007f9ef7109000)

libhdf5_hl.so.10 => /home/saleh/00_Programs/anaconda2/lib/libhdf5_hl.so.10 (0x00007f9ef6eeb000)

libhdf5.so.10 => /home/saleh/00_Programs/anaconda2/lib/libhdf5.so.10 (0x00007f9ef6a25000)

libleveldb.so.1 => /lib64/libleveldb.so.1 (0x00007f9ef67d1000)

libsnappy.so.1 => /lib64/libsnappy.so.1 (0x00007f9ef65cb000)

liblmdb.so.0.0.0 => /lib64/liblmdb.so.0.0.0 (0x00007f9ef63b5000)

libopencv_core.so.3.2 => not found

libopencv_highgui.so.3.2 => not found

libopencv_imgproc.so.3.2 => not found

libopencv_imgcodecs.so.3.2 => not found

libboost_thread-mt.so.1.53.0 => /lib64/libboost_thread-mt.so.1.53.0 (0x00007f9ef619d000)

libboost_system-mt.so.1.53.0 => /lib64/libboost_system-mt.so.1.53.0 (0x00007f9ef5f98000)

libstdc++.so.6 => /home/saleh/00_Programs/anaconda2/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f9ef5c82000)

libcudnn.so.6 => /usr/local/cuda-8.0/lib64/libcudnn.so.6 (0x00007f9eec720000)

libopenblas.so.0 => /lib64/libopenblas.so.0 (0x00007f9eea4c7000)

libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f9eea1c5000)

libgcc_s.so.1 => /home/saleh/00_Programs/anaconda2/lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f9ee9faf000)

libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f9ee9d92000)

libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f9ee99d1000)

libopencv_core.so.3.2 => not found

libopencv_highgui.so.3.2 => not found

libopencv_imgproc.so.3.2 => not found

libopencv_imgcodecs.so.3.2 => not found

libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f9ee97cb000)

librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007f9ee95c2000)

libz.so.1 => /home/saleh/00_Programs/anaconda2/lib/libz.so.1 (0x00007f9ee93ac000)

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f9eff6c9000)

libgfortran.so.3 => /lib64/libgfortran.so.3 (0x00007f9ee9088000)


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۸
صالح جمالی